Facebook Twitter RSS Reset

Tutorial-. Japones – Español (Turismo)

Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

Expresiones Principales

こんにちは – Kon’nichiwa – Buenos dias (En el dia en general)

おはよう – ohayō – Buenos dias (En la mañana)

こんばんは – Konbanwa – Buenas noches

さようなら – sayōnara – Adiós

またね – Mata Ne – Adiós (Exprecion mas cercana “Familiar, amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

また後でね – Mata ato de ne – Hasta Luego

はい – Hai – Si

うん – un – Si (Exprecion mas cercana inclinando la cabeza “Familiar, amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

いいえ – Iie – No

ううん – Uun – No (Exprecion mas cercana inclinando la cabeza “Familiar, amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

すみません – Sumimasen – Por favor

ありがとうございます – Arigatō gozaimasu – Gracias

ありがとう – arigatō – Expresion en idioma Corriente

どうもありがとう! – dōmo arigatō! – Muchas Gracias!

助かりました、 ありがと うございます – tasukari mashita, arigatō

gozaimasu – Gracias por su ayuda

助かった、ありがとう – Tsukatta, arigatō – Gracias por su ayuda

(Expresion mas cercana “Familiar, Amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

どういたしまして – dōitashimashite – De nada

了解です – ryōkai desu – De acuerdo

オーケー – Oke – De acuerdo (Expresion mas cercana “Familiar, Amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

すみません、値段は いくらですか? – sumimasen, nedan wa ikura desu ka ? – Cuanto cuesta?

ごめんなさい! – Gomen’nasai! – ¡Disculpeme!

ごめん! – Gomen! – ¡Disculpeme! (Expresion mas cercana “Familiar, Amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

わかりません – Wakarimasen – No entiendo

わからない – Wakaranai – No entiendo (Expresion mas cercana “Familiar, Amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

わかりました – Wakarimashita – Entiendo

わかった – Wakatta – Entiendo (Expresion mas cercana “Familiar, Amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

知りません – Shirimasen – No sé

知らない – Shiranai – No sé (Expresion mas cercana “Familiar, Amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

禁止 – Kinshi – Prohibido

すみません、 トイレはどこですか? – Sumimasen, toire wa doko desu ka? – ¿Donde estan los baños?

明けまして おめでとう ございます! – Akemashite omedetō gozaimasu! – ¡Feliz año nuevo!

明けまして おめでとう! – Akamashite omedetō ! – Feliz año nuevo! (Expresion mas cercana “Familiar, Amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

お誕生日 おめでとう ございます! – otanjōbi omedetō gozaimasu ! – Feliz cumpleaños

お誕生日 おめでとう! – otanjōbi omedetō ! – Feliz cumpleaños (Expresion mas cercana “Familiar, Amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

よいお年を! – Yoi otoshi wo! – Felices fiestas!

おめでとうございます! – omedetō gozaimasu ! – Felicidades!

おめでとう! – omedetō ! – Felicidades! (Expresion mas cercana “Familiar, Amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

Conversacion

こんにちは、お元気ですか? – kon’nichiwa, ogenki desu ka ? – ¿buenos dias, como estas?

元気? – Genki? – ¿Buenos dias, como estas? (expresion mas cercana “Familiar, Amsitad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

こんにちは、元気です、ありがとう – kon’nichiwa, genki desu, arigatō – Buenos dias. Muy bien, gracias

うん、元気 – Un, genki – Buenos dias. Muy bien, gracias (Expresion mas cercana “Familiar, amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

日本語を話せますか? – Nihon go wo hanase masu ka? – ¿Hablas japones?

いいえ、日本語は話せません – iie, nihon go wa hanase mase n – No, no hablo japones

少しだけですが – Sukoshi dake desu ga – Solo un poco

少しだけならね – sukoshi dake nara ne – Solo un poco (Expresion mas cercana “Familiar, Amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

どこの国から来たのですか? – Doko no kuni kara kita no desu ka? – ¿De que pais eres?

どこの国から来たの? – Doko no kuni kara kita no? – De que pais eres? (Expresion mas cercana

“Familiar, Amistad&quotTutorial-. Japones - Español (Turismo)Tutorial-. Japones - Español (Turismo)

お国はどちらですか? – okuni wa dochira desu ka? – ¿Cual es tu nacionalidad?

スペイン人です – Supein jin desu – Soy Español

あなたは? ここに住んでいるのですか? – Anata wa? Koko ni sunde iru no desu ka? – ¿Y tu, vives aqui?

はい、ここに住んでいます – Hai, koko ni sunde imasu – Si, vivo aqui

私の名前はサラです、あなたは? – Watashi no namae wa David desu, anta wa? – ¿Yo me llamo

David, y tu?

ジュリアンです – Jurian desu – Julián

ここで何をしているのですか? – Koko de nani wo shite iru no desu ka? – ¿Que estas haciendo aqui?

バカンス中です – Bakansu chū desu – Estoy de vacaciones

僕たちは バカンス中です – Bokatuchi wa bakansu chū desu – Estamos de vacaciones

出張中です – succhō chū desu – Estoy en viaje de trabajo

ここで働いています – koko de hataraite imasu – Trabajo aqui

僕たちはここで働いています – Bokutachi wa koko de hataraite imasu – Trabajamos aqui (Grupo)

ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか? – gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro wa arimasu

ka? – ¿Cuales son los buenos lugares para comer?

どこか インターネットが できるところは ありますか? – Dokoka intānetto ga dekiru tokoro wa arimasu ka ? – ¿Donde puedo conseguir una conexion a internet?

Buscando a alguien

すみません、サラさんはいますか? – sumimasen, sara san wa imasu ka? – ¿Esta sara por favor?

はい、彼女なら ここに いますよ – Hai, kanojyo nara koko ni imasu yo – Si, esta aqui

彼女なら 出かけました – kanojyo nara dekake mashi ta – Salio

彼女の携帯に 電話してみてください – kanojyo no keitai ni denwa shite maite kudasai – La puedes

llamar al telefono

彼女が どこにいるか 知っていますか? – kanojyo ga dokuni iru ka shitte imasu ka? – ¿Sabe donde

puedo encontrarla?

彼女の会社にいますよ – Kanojyo no kaisha ni imasu yo – Esta en el trabajo

彼女の自宅にいますよ – Kanojyo no jitaku ni imasu yo – Esta en su casa

(Masculino)

すみません、ジュリアンさん はいますか? – Sumimasen, jurian san wa imasu ka? – ¿Perdon, esta

julian?

はい、彼なら ここに いますよ – Hai, kare nara koko ni imasu yo – Si, esta aqui

彼なら 出かけました – Karenara dekake mashi ta – Salio

彼が どこにいるか 知っていますか? – Kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka? – ¿Sabe donde puedo

encontrarlo?

彼の携帯に 電話してみてください – kare no keitai ni denwa shite mite kudasai – Le puedes llamar al

telefono

彼の会社にいますよ – Kare no kaisha ni imasu yo – Esta en el trabajo

彼の自宅にいますよ – Kare no jitaku ni imasu yo – Esta en su acsa

Marcas del Tiempo

いつ ここに着いたのですか? – Itsu koko ni tsui ta no desu ka? – ¿Cuando llegaste aqui?

今日 – Kyō – Hoy

昨日 – Kinō – Ayer

二日前 – Futsuka mae – Hace dos dias

どの位いるのですか? – Dono kurai iru no desu ka? – Cuanto tiempo piensas quedarte?

明日に発ちます – ashita ni tachi masu – Me voy mañana

あさってに発ちます – asatte ni tachi masu – Me voy pasado mañana

三日後に発ちます – mikkago ni tachi masu – dentro de tres dias

月曜日 – Getsuyō bi – Lunes

火曜日 – ayō bi – Martes

水曜日 – Suiyō bi – Miercoles

木曜日 – Mokuyō bi – Jueves

金曜日 – Kinyō bi – Viernes

土曜日 – Doyō bi – Sabado

日曜日 – nichiyō bi – Domingo

一月 – Ichi gatsu – Enero

二月 – Ni gatsu – Febrero

三月 – San gatsu – Marzo

四月 – Shi gatsu – Abril

五月 – Go batsu – Mayo

六月 – Roku gatsu – Junio

七月 – Shichi gatsu – Julio

八月 – Hachi gatsu – Agosto

九月 – Ku gatsu – Septiembre

十月 – Jū gatsu – Octubre

十一月 – Jūichi gatsu – Noviembre

十二月 – Jūni gatsu – Diciembre

何時に出発するのですか? – Nanji ni shuppatsu suru no desu ka? – ¿A que hora te vas?

朝の8時です – Asa no hachi ji desu – A las ocho de la mañana

朝の8時15分です – Asa no hachi ji jyūgo fun desu – Por la mañana a las ocho y cuarto

朝の8時半です – asa no hachi ji han desu – Por la mañana a las ocho y media

朝の8時45分です – Asa no hachi ji yonjyūgo fun desu – Por la mañana a las nueve menos cuarto

夜の6時です – Yoru no roku ji desu – A las seis de la tarde

遅刻です – Chikoku desu – Llego tarde

Irse

もう遅いですね!行かないと!- Mou osoi desune! ikanai to ! – Ya es tarde, debo irme!

また 会えますか?- Mata ae masu ka ? – Podemos volver a vernos?

うん、喜んで – Un, yorokonde Si, por supuesto

この住所に 住んでいます – kono jyūsho ni sunde imasu – Vivo en esta direccion

電話番号を 教えてくれますか? – denwa bangō wo oshiete kure masu ka ? ¿Me das tu numero de

telefono?

はい、これです – hai kore desu – Si, aqui lo tienes

楽しかったです – tanoshikatta desu – Me lo he pasado muy bien contigo

私も、会えて良かったです – watashi mo aete yokatta desu – Para mi, tambien ha sido un placer

近いうちに また会いましょうね – chikai uchi ni mata aimashō ne – Nos vemos pronto

そうですね – sō desu ne – Eso espero

さようなら – sayōnara – Adios!

また明日 – mata ashita – Hasta mañana

バイバイ! – bai bai – Hola

Taxi

タクシー! – Takushī – Taxi!

どちらまで行かれますか? – Dochira made ikare masu ka? – A donde quiere ir?

駅に行きたいのですが – eki ni iki tai no desu ga – Voy a la estacion

日夜ホテルに 行きたいのですが – nichiya hoteru ni iki tai no desu ga – Voy al holtel dia y noche

空港までお願いできますか? – kūkō made onegai deki masu ka ? – Me puede llevar al aeropuerto?

Por favor

いくら かかりますか? – ikura kakari masu ka? – Cuanto va a costar?

ここまで お願いします – koko made onegai shimasu – Lleveme aqui, por favor

ここです – koko desu – Es aqui

ストップ!- stoppu! – Pare

ゆっくりでいいですよ – yukkuri de ii desu yo – Tomese su tiempo

Hotel

空いてる部屋は ありますか?- aiteru heya wa arimasu ka ? Tiene alguna habitacion disponible?

部屋にお風呂は 付いていますか? – heya ni ofuro wa tsuite imasu ka ? – Hay baño en la habitacion?

一泊 いくらですか? – ippaku ikura desu ka ? – Cual es el precio por cada noche?

はい、もちろん!- hai, mochiron ! – Claro, por supuesto

すみません、両替してもらえ ますか? – sumimasen, ryōgae shite morae masu ka ? ¿Me podria dar

cambio?, Por favor

Sentimientos

あなたの国が すごい好きです – anata no kuni ga sugoi suki desu – Me encanta tu pais

愛してます – aishite masu – Te quiero

嬉しいです – Ureshii desu – Soy feliz

悲しいです – kanashii desu – Estoy triste

いい気分です – ii kibun desu – Me siento muy bien aqui

寒いですね – samui desu ne – Tengo frio

暑いですね – atsui desu ne – Tengo calor

大きすぎます – ōki sugi masu – Es demasiado grande

小さすぎます – chiisa sugi masu – Es demasiado pequeño

完璧です! – kanpeki desu ! – Esta perfecto

今晩 出かけたいですか? – konban dekake tai desu ka ? – Quieres salir esta noche?

今晩 出かけたいですね – konban dekake tai desu ne – Me gustaria salir esta noche

いい案ですね – ii an desu ne – Es una buena idea

いいです ありがとう、結構疲れています -iidesu arigatō, kekkō tsukarete imasu – No gracias, estoy

cansado

Aprender

これは何て言うのですか? – kore wa nan te iu no desu ka ? – ¿Como se llama esto?

わかりません – wakarimasen – No comprendo

すみません、もう一回言っ てもらえますか? – sumimasen, mou ikkai itte morae masu ka ? – Puedes

repetir, por favor

もう少しゆっくり 話してくれますか? – mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ? – Podrias hablar mas despacio? Por favor

すみません、書いてくれますか?- sumimasen, kaite kure masu ka ? – Podrias escribirlo? Por favor

わかりました – wakarimashita – Entendi

Color

赤 – Aka – Rojo

青 – Ao – Azul

黄色 – Kiiro – Amarillo

白 – Shiro – Blanco

黒 – Kuro – Negro

緑 – Midori – Verde

オレンジ – Orenji – Naranja

紫 – Murasaki – Violeta

灰色 – Haiiro – Gris

Numeros

ゼロ – Zero – Cero

一 – Ichi – uno

二 – Ni – Dos

三 – San – Tres

四 – Shi – Cuatro

五 – Go – Cinco

六 – Roku – Seis

七 – Nana – Siete

八 – Hachi – Ocho

九 – Kyū – Nueve

十 – Jū – Diez

十一 – Jū ichi – Once

十二 – Jū ni – doce

十三 – Jū san – Trece

十四 – jū shi – Catorce

十五 – jū go – Quince

十六 – Jū roku – Dieciseis

十七- jū nana – Diecisiete

十八 – jū hachi – Dieciocho

十九 – jū ku – Diecinueve

二十 – ni jū – Veinte

二十一 – ni jū ichi – veintiuno

二十二 – ni jū ni – Veinitidos

二十三 – ni jū san – Veintitres

二十四 – ni jū shi – Veinticuatro

二十五 – ni jū go – Veinticinco

二十六 – ni jū roku – Veintiseis

二十七 – ni jū nana – Veintisiete

二十八 – ni jū hachi – veintiocho

二十九 – ni jū ku – veintinueve

三十 – san jū – Treinta

三十一 – san jū ichi – Treinta y uno

三十二 – san jū ni – Treinta y dos

三十三 – san jū san – Treinta y tres

三十四 – san jū shi – Treinta y cuatro

三十五 – san jū go – Treinta y cinco

三十六 – san jū roku – Treinta y seis

四十 – yon jū – Cuarenta

五十 – go jū – Cincuenta

六十 – roku jū – Sesenta

七十 – Nana jū – Setenta

八十 – hachi jū – Ochenta

九十 – kyū jū – Noventa

百 – hyaku – Cien

百五 – hyaku go – Ciento sinco

二百 – ni hyaku – Docientos

三百 – san byaku – Trecientos

四百 – yon hyaku – Cuatrocientos

千 – sen – Mil

千五百 – sen go hyaku – Mil quinientos

二千 – ni sen – Ni sen

一万 – ichi man – Diez mil

En caso de Problemas

すみません、 助けてもらえますか?- sumimasen, tasukete morae masu ka ? – Disculpe, podria ayudarme?

道に迷っているんです – michi ni mayotte irun desu – Estoy perdido

どうしたのですか? – dōshita no desu ka ? – ¿Que paso?

通訳は どこで頼めますか? – tsūyaku wa doko de tanome masu ka ? – ¿Donde puedo conseguir un

interprete?

最寄の薬局は どこですか? – moyori no yakkyoku wa doko desu ka ? – ¿Donde esta la farmacia mas cercana?

すみません、医者を呼ん でもらえますか? – sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ? – ¿Puede llamar a un doctor?, Por favor

病院 – byōin – Hospital

薬局 – yakkyoku – Farmacia

医者 – isha – Doctor

医療サービス – iryō sābisu – Departamento medico

身分証明書を失くしました – mibun shōmeisho wo nakushi mashita – He perdido mis documentos

救護所 – kyūgosho – Primeros auxilios

非常口 – hijyōguchi – Salida de emergencia

警察 – keisatsu – Policia

身分証明書 – mibun shōmeisho – Papeles

お金 – okane – Dinero

パスポート – pasupōto – pasaporte

荷物 – nimotsu – Maletas

結構です、ありがとう – kekkō desu, arigatō – Esta bien asi, no gracias

ほっといてください! – hottoite kudasai! – Dejeme tranquilo!

あっちに行ってください! – acchi ni itte kudasai! – Vayanse

Este es mi primer Post en Taringa, espero les ayude.

No comments yet.

Leave a Comment